VOORWAARDEN

 

Fokker verbindt zich ertoe dat hij/zij:

 

Alle kosten op zich neemt voor het plaatsen van het embryo in de draagmerrie, incl. het uit voorzorg dichtzetten van de draagmerrie. Het embryo zal worden ingezet bij Highfield Genetics in Velp, door J. Pen, of een dierenarts van Paardenpraktijk de Peelkant.

 

Zorg zal dragen voor de overdracht van de draagmerrie en embryo van eigenaar naar fokker, tussen de 42ste en 49 ste dag van de dracht. Vanaf dag 50 van de dracht wordt 15,00 euro per dag, Excl. Btw. in rekening gebracht, te voldoen bij de overdracht van eigenaar naar fokker.

 

Het overeengekomen huurbedrag van  €3400,- excl 21% btw/ Dracht, voor de overdracht van de draagmerrie heeft bijgeschreven op bankrekening (IBAN) NL31RABO 0170 6187 14 van de eigenaar van de draagmerrie. Er is geen mogelijkheid voor contante betaling!

 

Vanaf de overdracht van de draagmerrie is de fokker verantwoordelijk voor de zorg, huisvesting en gezondheid van draagmerrie en embryo, ook als de overdracht van draagmerrie op verzoek van fokker voor de 42 ste dag van de dracht plaats vindt.

 

Fokker is vanaf overdracht (en in ieders geval vanaf de 50 ste dag van de dracht) van de draagmerrie verantwoordelijk voor vruchtverlies, sterfte van draagmerrie of het veulen en elk ander geval van waardevermindering van het veulen.

 

Fokker is verantwoordelijk voor het geval van schade veroorzaakt door de draagmerrie aan hem/haar zelf of aan derden, tijdens de periode dat de draagmerrie ter beschikking is gesteld aan fokker, wat de oorzaak of de gevolgen van de schade ook zijn.

 

Fokker is verantwoordelijk voor het afsluiten van evt. verzekeringen om zich tegen bovenstaande risico’s te beschermen.

 

Fokker zal tijdens de huurovereenkomst de gezondheidszorg voortzetten, inentingen zoals tegen tetanus en influenza zullen volgens schema minimaal 1x per jaar worden gegeven. Het is tevens raadzaam de draagmerrie te enten voor Rhinopneunomie, in overleg met uw dierenarts.

 

Indien de draagmerrie na de huurperiode niet terug geleverd kan worden, of ondanks goede zorg sterft tijdens het verblijf bij de fokker, zal deze dit zo spoedig mogelijk aan eigenaar melden en binnen 14 dagen na het overlijden van de draagmerrie als schadeloosstelling € 3500,- excl. 9% Btw) overmaken op de bankrekening (IBAN) van eigenaar.

 

Fokker zal ervoor zorg dragen dat de draagmerrie, na het afspenen van het veulen, maar uiterlijk na 6e maand na de geboorte van het veulen, de draagmerrie in een goede conditie en verzorging, wordt terug gebracht naar de eigenaar. Over tijdstip en dag zal fokker contact met eigenaar opnemen. De merries kunnen terug worden gebracht tot 15 December, en na 01 Februari!

                                                                                                                        

Eigenaar verbindt zich ertoe dat hij:

Weet dat het embryo dat in de draagmerrie is geplaatst, eigendom is van fokker.

 

De eigenaar zal de draagmerrie laten onderzoeken en alleen in zetten als draagmerrie als zij geschikt is bevonden en dat er verwacht mag worden dat de draagmerrie een dracht kan uitdragen.

De eigenaar is vanaf het moment dat de draagmerrie is overgedragen aan fokker niet meer verantwoordelijk voor vruchtverlies, sterfte van draagmerrie of veulen en elk ander waardeverlies van veulen.

 

Er alles aan zal doen om de overdracht van de draagmerrie vanaf de 42ste dag van de dracht mogelijk te maken en aanwezig zal zijn als de fokker de draagmerrie op komt halen. De eigenaar zal er ook voor zorgen dat de draagmerrie op het moment van overdracht indien nodig ontwormd is en volgens schema is gevaccineerd, fokker verplicht zich dit schema voort te zetten voor de duur van de overeenkomst.

 

Toevoeging

Als de draagmerrie niet op dag 50e van de dracht is opgehaald gaan de risico’s en aansprakelijkheid voor draagmerrie en embryo over op fokker en is de eigenaar niet verantwoordelijk voor vruchtverlies of sterfte van het veulen of draagmerrie.

 

De fokker heeft de mogelijkheid om in het jaar dat zijn veulen geboren wordt, de draagmerrie opnieuw te gebruiken als ontvangster van een embryo wat in eigendom is van de bovengenoemde fokker.

De huur voor het 2e jaar bedraagt dan € 2000,- excl 21% btw, te voldoen op de 50 ste dag van de dracht.

Alle kosten die nodig zijn om deze nieuwe dracht te realiseren komen voor rekening van de boven genoemde fokker. Als de draagmerrie 50 dagen drachtig is dient de fokker, Highfield Genetics hiervan op de hoogte te brengen. Zij zullen deze nieuwe dracht factureren , ter grootte van € 2000,- excl 21% Btw.  

 

Als fokker zijn afspraken niet nakomt voor de 100 ste dag van de dracht, zal zonder verlies van rechten van eigenaar, het eigendom van het embryo overgaan aan de eigenaar van de draagmerrie.

 

Als fokker besluit gebruik te maken van een draagmerrie van eigenaar zal eigenaar van de draagmerrie nooit aansprakelijk worden gesteld voor het vruchtverlies, om welke reden dan ook door fokker.

Fokker en eigenaar verklaren dat op deze overeenkomst het Nederlands recht van toepassing is.